ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

1. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming tot afwijking, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle contractuele relaties tussen enerzijds DANIKA bvba en anderzijds de natuurlijke of rechtspersoon, die beroep heeft gedaan op de diensten en producten van DANIKA bvba, hierna de Klant genoemd. 

2. Bij het bevestigen van de bestelling verklaart de Klant van deze algemene verkoopsvoorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst tussen de partijen, kennis te hebben genomen en deze te aanvaarden. De toepassing van deze algemene verkoopsvoorwaarden vormt een bepalende toestemmingsvoorwaarde voor DANIKA bvba. Het gebruik van het materiaal, de programma's, de interface en van de website(s) van DANIKA bvba en de inhoud ervan impliceert automatisch dat deze algemene voorwaarden worden aanvaard. 

3.  De toegangskaart voor de DANIKADAG kan niet worden terugbetaald, zelfs niet in geval van verlies of diefstal, noch teruggegeven, noch omgeruild.

4. De tickets worden geboekt op het ogenblik van het verzenden van het registratieformulier en betaling. Na de online betaling ontvangt de klant een bevestigingsmail van de aankoop die kan omgeruild worden met de officiële tickets vanaf september 2017 in het gekozen DANIKA-kantoor. Een mail met de exacte datum zal naar de klant worden verzonden. Let zeker op de openingstijden van het gekozen kantoor. De BTW en eventuele taksen zijn steeds ten laste van de Klant. 

5. Het bedrag van de verkoop kan worden geïnd via de volgende betaalmiddelen (ter informatie opgegeven lijst) ofwel via bancontact, paypal of iDeal (Nederlandse klanten).  

6. De teksten, de databank en de daarin opgenomen gepubliceerde gegevens, de opmaak van pagina's, foto's en afbeeldingen blijven in privaat bezit van DANIKA bvba, van haar leveranciers of van andere derden met wie DANIKA bvba afspraken heeft gemaakt. Elke vorm van nabootsing, publicatie, reproductie, of iedere andere vorm van misbruik of namaak, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DANIKA bvba. Het opslaan en het importeren in een databank van informatie afkomstig van de website van DANIKA bvba en van de betrokken diensten, is uitdrukkelijk verboden. 

7. DANIKA bvba investeert alle nodige middelen om de informatie, die op haar website wordt weergegeven, actueel te houden en om op die manier de informatie zo correct en volledig mogelijk te verspreiden. DANIKA bvba kan echter geen garantie bieden daaromtrent en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die is opgelopen tijdens het bekijken of gebruiken van de site.

8. De Koper verbindt zich ertoe dat de persoonsgegevens die zijn opgegeven in het identificatieformulier op de website bij de bestelling van de tickets, juist en volledig zijn. DANIKA bvba behoudt zich het recht voor om de bestelling te weigeren of te annuleren in geval van verdenking van fraude. Deze persoonsgegevens worden verzameld voor de goede uitvoering van het verkoopcontract en kunnen worden bijgehouden om de goede werking van de dienst van DANIKA bvba te garanderen en/of de goede uitvoering van het contract aan te tonen. Deze laatste kunnen eveneens worden gebruikt door DANIKA bvba en haar moederbedrijven en filialen, alsook worden doorgegeven aan derden die contractueel verbonden zijn met DANIKA bvba voor marketingdoeleinden. Elke Koper die zijn identiteit kan bewijzen heeft het recht om toegang te krijgen tot zijn persoonsgegevens en om het gebruik van zijn persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden niet toe te laten door middel van een schriftelijk en ondertekend verzoek naar het e-mailadres info@danika.be, ofwel per post naar de maatschappelijke zetel van DANIKA bvba, overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, en overeenkomstig het koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Hij heeft eveneens het recht om het verzenden van reclame per elektronische post niet toe te laten door middel van een schriftelijk verzoek, overeenkomstig de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, en overeenkomstig het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot reglementering van het verzenden van reclame per elektronische post.

9. Deze algemene verkoopsvoorwaarden regelen alle aspecten van de contractuele relatie tussen DANIKA bvba en de Koper, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Koper. Elke wijziging, afwijking of toevoeging aan deze algemene verkoopsvoorwaarden moet schriftelijk worden overeengekomen. DANIKA bvba heeft het recht om op ieder ogenblik en zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, de inhoud van de algemene verkoopsvoorwaarden en van de site www.danika.nu. De wijzigingen zijn van toepassing vanaf het ogenblik dat ze worden gepubliceerd op de website, tenzij anders overeengekomen.

10. Algemene verkoopsvoorwaarden betreffende de tickets:
De bevestigingsmail van onze webshop www.dshop.nu, eens het is afgedrukt op wit papier, is een voorlopige voucher voor de DANIKADAG. Vanaf september 2017 kan de Koper zijn/haar officiële tickets (+ eventueel parkingticket, vouchers) omruilen in het gekozen DANIKA-kantoor. Gelieve deze bevestiging mee te brengen. Enkel dan krijgt u de officiële bestelling mee. De afdruk moet perfect zijn, alle onderdelen moeten leesbaar zijn zonder dat enige verwarring mogelijk is. Als dit niet het geval is, zal er geen omruiling zijn. Elke bestelling heeft een uniek bestelnummer. Deze kan slechts één keer worden gebruikt. Indien dezelfde bestelcode verschillende keren wordt getoond, zal enkel de eerste bestelling gelden. Elke poging tot misbruik, namaak of fraude kan leiden tot gerechtelijke vervolging.
DANIKA bvba garandeert de echtheid van de bestelling voor zover dit laatste is aangekocht op de site www.dshop.nu. Men mag bijgevolg geen enkele aanbieding afkomstig van derden, of via andere websites, aanvaarden. Het e-ticket zal niet worden terugbetaald, noch omgeruild.

11. Annuleringsverzekering:
Er wordt géén annulatieverzekering aangeboden.

12. Annulering van het evenement omwille van het natuurpark (Planckendael):
Indien Planckendael het park sluit (door overmacht, natuurrampen, dreiging,...), worden de tickets omgewisseld tegen tickets voor een andere dag.

13. Herroepingsrecht:
De overeenkomst op afstand voor de levering van huisvestings-, vervoer-, horeca- en recreatiediensten waarbij de verkoper zich bij het afsluiten van de overeenkomst ertoe verplicht deze dienstverlening uit te voeren op een bepaalde datum of voor een bepaalde periode, wordt uitgesloten uit het toepassingsgebied van de wet van 6 april 2010 (gewijzigde wet van 14 juli 1991). 

14. In het geval dat sommige bepalingen uit deze algemene voorwaarden als nietig worden beschouwd, verbinden de partijen zich ertoe de nietige of niet-afdwingbare clausule te vervangen door de best passende clausule opdat de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen wordt vervuld.

15. De relatie tussen de Koper en DANIKA bvba is enkel onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement van Dendermonde bevoegd. Partijen aanvaarden in hun onderlinge relaties uitdrukkelijk elektronische middelen (e-mail, fax,…) als bewijsmiddel.  

© 2020 DANIKA bvba - alle rechten voorbehouden

DANIKA Dienstencheques, Derbystraat 247 - BLOK G, 9051 Gent - info@danika.be

PRIVACY

 

  • Facebook Classic